§ 1 Informacje ogólne

Strona internetowa przytulanietowspieranie.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez ORBICO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 03 – 675 Warszawa, NIP: 6462526337. (dalej: „Administrator”).

W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

§ 2 Dane osobowe – RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) ORBICO SP. Z O.O., podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest ORBICO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 03 – 675 Warszawa, NIP: 6462526337.

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

 • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w szczególności wysyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług informatycznych (np. dostawcy narzędzi do wysyłki maili, hostingodawcy);
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne i marketingowe: Google LLC oraz The Rocket Science Group LLC. Podmioty te należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 • odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora, jeżeli Administrator otrzymał odpowiednie zgłoszenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych).

Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług informatycznych;
 • podmioty świadczące usługi księgowe;
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych – przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego (jeśli przetwarzanie opierało się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przez okres 5 lat od zebrania danych (jeśli przetwarzanie opierało się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę.

§ 3 Pliki cookies

W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 • przeglądarka Firefox;
 • przeglądarka Chrome;
 • przeglądarka Microsoft Edge;
 • przeglądarka Opera;
 • przeglądarka Safari.

§4 Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

Google Analytics

Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google.

Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel

Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel.

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook, Inc., która to spółka ma siedzibę w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook, Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

Facebook Pixel jest narzędziem umożliwiającym prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com oraz pomagającym mierzyć skuteczność reklam.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Facebook, Inc. znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hotjar

Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar.

Narzędzie to dostarczane jest przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie.

Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem hotjar.com.

Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Albacross

Administrator korzysta z narzędzia Albacross.

Narzędzie to dostarczane jest przez Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

Narzędzie Albacross pozwala na identyfikowanie anonimowych wizyt na Stronie Internetowej oraz ustalanie – w niektórych przypadkach – z jakim przedsiębiorstwem może być powiązany Użytkownik.

Informacje zebrane z plików cookies zapisanych w urządzeniach końcowych Użytkowników, które mogą stanowić dane osobowe będą przetwarzane przez Albacross Nordic AB. Albacross Nordic AB oferuje usługi identyfikacji i targetowania reklam. Celem przetwarzania danych przez Albacross Nordic AB jest poprawa świadczonych przez Administratora usług (np. usługa „Lead Generation”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o przedsiębiorstwach. Baza danych Albacross Nordic AB będzie także wykorzystywana do targetowania celów reklamowych w stosunku do przedsiębiorstw i w tym celu dane zostaną udostępnione zewnętrznym dostawcom usług (targetowane reklamy dotyczą przedsiębiorstw a nie indywidualnych osób). Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross dla osiągnięcia tego celu to informacje o adresie IP, z którego Użytkownik odwiedził stronę oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacross odróżnienie Użytkowników z tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę z formularza wejściowego w celu skorelowania adresu IP z pracodawcą Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych w taki sposób. Żądanie takie można zgłosić bezpośrednio Administratorowi lub Albacross Nordic AB, na adres Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26 111 35 Sztokholm, Szwecja, www.albacross.com – contact@albacross.com.

Szczegółowe informacje na temat sposobu działania tego narzędzia można znaleźć pod tym adresem https://albacross.com/privacy-policy/.

LinkedIN

Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodu związanego z serwisem społecznościowym LinkedIN. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIN i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIN znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.